Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy


ПЕЧАТИ


MAN 01 - ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРОТ

1.3 КУПЛУНГ

Заменете го куплунгот (ламела, потисна, лагер, замаец).

1.2 МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НА МОТОРОТ

Монтирајте и демонтирајте ги главните компоненти на ендотермичкиот мотор (глава на цилиндар, коленесто вратило, клипови и шипки, пумпи за масло и вода), со замена или поправка, доколку е потребно, на оштетените компоненти.

1.1 СИСТЕМ ЗА ЛАДЕЊЕ

Проверете го системот за ладење (радијатор, термостат, пумпа за вода) заменувајќи ги расипаните компоненти.

2.4 ГАС, МЕТАН ИЛИ МОТОРИ СО ТНГ

Направете дијагноза на системот за внесување на мотори на гас, метан или ТНГ, потврдувајќи ги притисоците за напојување и засилување, со замена или поправка на оштетените компоненти.

2.3 ПРЕСИЈА И ДЕКОМПРЕСИЈА

Направете дијагноза на системот за внесување, потврдувајќи ги притисоците за напојување и засилување, со замена или поправка на оштетените компоненти.

2.2 ПАЛЕЊЕ

Направете дијагноза на системот за палење, потврдувајќи ја отпорноста, напонот и тековните вредности и осцилограми на различните влезови и излези од Контролната Единица за управување со моторот, со замена или поправка на оштетените компоненти.

2.1 ДОСТАВА НА ГОРИВО

Направете дијагноза на хидрауличните и електричните системи, проверувајќи ги притисоците на пумпата, работењето на вбризгувачот и рециклажата на струјното коло, со замена или поправка, доколку е потребно, на оштетените компоненти.
3.4 ПРЕСИЈА И ДЕКОМПРЕСИЈА

Направете дијагноза на системот за внесување на дизел моторот, потврдувајќи ги притисоците за напојување и засилување, со замена или поправка на оштетените компоненти.

3.3 ДОСТАВА НА ГОРИВО

Направете дијагноза на хидрауличните и електричните системи на дизел моторот, проверувајќи ги притисоците на пумпата, работењето на вбризгувачот и рециклажата на струјното коло, со замена или поправка, доколку е потребно, на оштетените компоненти.

3.2 РЕЦИРКУЛАЦИЈА НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ

Направете дијагноза на системите за рециркулација на издувните гасови на дизел моторите, со замена или поправка, доколку е потребно, на оштетените компоненти.

3.1 ЗАЖАРЕНИ СВЕЌИЧКИ

Направете дијагноза на системот за зажарени свеќички, потврдувајќи го правилното функционирање на уредите, со замена или поправка, ако е потребно, на оштетените компоненти.
4.3 КОНТРОЛА НА ДИСТРИБУТОРОТ

Тестирање и замена, доколку е потребно, на дистрибутивниот појас/ланец и лежиштата.

4.2 КОНТРОЛА НА ВЕНТИЛИ

Контролирајте ги вентилите и по потреба, прилагодете ги.

4.1 ТЕЧНОСТИ, ФИЛТРИ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Заменете ги течностите и филтрите на системите за подмачкување и ладење и системите за потрошни материјали (масла, филтри за масло, филтри за воздух, гориво и автоделови, свеќички).


MAN 02 - ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА АВТОДЕЛОВИ

1.2 КОМПОНЕНТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ

Поправете ги компонентите за управување: управувач, серво волан (хидрауличен/ електричен), заменувајќи ги сите погрешни компоненти.

1.1 СОПИРАЊЕ

Преглед, одржување и поправка на системот за сопирање.
2.4 АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ

Поставете ги и/или заменете ги компонентите на автоматскиот менувач.

2.3 АВТОМАТСКИ РАЧЕН МЕНУВАЧ

Поставете ги и/или заменете ги компонентите на автоматскиот рачен менувач.

2.2 МЕХАНИЧКИ/РАЧЕН МЕНУВАЧ

Прегледајте ги и/или заменете ги механичките компоненти на менувачот.

2.1 МОТОРИ

Прегледајте ги и/или заменете ги компонентите за пренос (диференцијални, хомокинетички споеви, осовини, оски).
3.3 ПОДГОТОВКА

Избалансирајте ги параметрите на тркалата, проверете ги карактеристиките на аглите, заменете ги истрошените или оштетените компоненти.

3.2 КОЧНИЦИ

Прегледајте ги, расклопете ги, поправете ги и/или заменете ги истрошените или оштетените компоненти на системот за сопирање.

3.1 ГУМИ

Прегледајте ги, расклопете ги, поправете ги и/или заменете ги гумите.
4.1 КОНТРОЛА НА КЛИМАТА

Прегледајте ги и/или заменете ги компонентите за контрола на климата.
5.4 ФРЕНОМЕТРО

Проверете ги системите за сопирање со френометрот.

5.3 КОНТРОЛА НА КЛИМАТА

Проверете го системот за климатизација и неговите компоненти, доколку е потребно, повторно ставете го системот, следејќи ги постојните прописи.

5.2 КОНТРОЛА НА НАСОКАТА И СОПИРАЊЕТО

Проверете ги компонентите на насоката и сопирањето, проверувајќи ги движењата, истекувањата, олабавувањето и погрешно заменетите, истрошени или оштетени делови и сите течности (струја, масло за управување).

5.1 КОНТРОЛА НА СИСТЕМОТ ЗА СОПИРАЊЕ

Проверете, заменете и исчистете ја течноста за сопирачките и потврдете, измерете и заменете ги компонентите за оштетување на системот за сопирање.


MAN 03 - ПОПРАВКА НА ДЕЛОТ ЗА ВОЗЕЊЕ НА МОТОЦИКЛ И МОПЕД

1.3 ТЕРМАЛНИ СИСТЕМИ И МОТОРНИ ВРАТИЛА

Прегледајте го, расклопете го, поправете го и/или заменете го моторното вратило, цилиндрите, клиповите и клипните шипки, врз основа на типот на носење, пронајдена аномалија или дефекти.

1.2 ГЛАВА

Прегледајте ги, расклопете ги, поправете ги и/или заменете ги главните компоненти, врз основа на типот на носење, пронајдена аномалија или дефекти.

1.1 ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ

Прегледајте ги, одржете ги и поправете ги елементите на дистрибутивниот систем (видете синџир, појас, затегнувачи).
2.2 МЕНУВАЧ

Прегледајте ги, расклопете ги, поправете ги и/или заменете ги компонетите на менувачот.

2.1 КУПЛУНГ

Заменете ги елементите на системот за куплунг.
3.3 СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Прегледајте ги, поправете ги и/или заменете ги елементите на системот за водоснабдување.

3.2 ИСТОВАР

Поправете ги и/или заменете ги елементите на издувната линија.

3.1 ЛАДЕЊЕ

Поправете ги и/или заменете ги елементите на системот за ладење (види радијатор, термостат, вода за пумпање).
4.3 ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕТО

Прилагодете го системот за гориво (на пр. калибрирање и вбризгување на карбураторот).

4.2 ВЕНТИЛИ

Прилагодете го расчистувањето на вентилот земајќи ги предвид референтните параметри поставени од производителот.

4.1 ТЕЧНОСТИ И ФИЛТРИ

Заменете ги течностите и филтрите во системите за подмачкување, ладење и снабдување на различни кола и/или системи.
5.1 ДИЈАГНОЗА НА МОТОЦИКЛИ И МОПЕДИ

Извршете ги дијагностиките и интервенциите на електричното/електронското коло или на поединечните компоненти со откривање и проверка на отпорните, напонски и тековни вредности и осцилограмите на различните влезни и излезни сигнали од контролната единица, поправање или замена на погрешни компоненти.


MAN 04 - ПОПРАВКА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА МОТОЦИКЛИ И МОПЕДИ

1.1 КОМПОНЕНТИ ЗА СОПИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ

Прегледајте ги, одржувајте ги и поправете ги компонентите за сопирање и управување на мотоцикли и мопеди.
2.3 ABS СИСТЕМ

Проверете го и поправете го ABS системот.

2.2 ГУМИ И ТРКАЛА

Проверете ја заобленоста на гумите и тркалата и, доколку е потребно, заменете ги оштетените и истрошените компоненти (видете ги гумите, тркалата, воланот, лежиштето).

2.1 КОЧНИЦИ

Прегледајте ги, расклопете ги, поправете ги и/или заменете ги истрошените или оштетените компоненти на системот за сопирање.
3.2 МЕХАНИЧКИ МЕНУВАЧ

Прегледајте ги, расклопете ги и заменете ги компонентите на механичкиот менувач (синџир, кардан, тајмер) според упатствата на производителот.

3.1 АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ

Поставете ги и/или заменете ги компонентите на автоматскиот менувач (променливо).
4.2 ДЕЛОВИ НА МОТОЦИКЛ

Одвојте ги и повторно прицврстете ги деловите на телото на мотоциклот за да пристапите до механичките компоненти или да ги поправите оштетените компоненти.

4.1 ДЕЛОВИ НА МОПЕД

Одвојте ги и повторно прицврстете ги деловите на телото на мопедите за да пристапите до механичките компоненти или да ги поправите оштетените компоненти.

5.4 КОНТРОЛА ЗА СОПИРАЊЕ

Проверете ги сопирачките, проверувајте ги сите загуби, гасења и оштетувања, заменувајќи ги истрошените или оштетените компоненти.

5.3 КОНТРОЛА НА АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ

Oдвојте го, проверете го и измерете го машинскиот ремен, ролните и куплунгот, заменувајќи ги истрошените или оштетените компоненти.

5.2 КОНТРОЛА НА МЕХАНИЧКИ МЕНУВАЧ

Проверете го и измерете го ланецот или движењата на машинскиот ремен, заменувајќи ги истрошените или оштетените компоненти.

5.1 КОНТРОЛА НА СИСТЕМОТ ЗА СОПИРАЊЕ

Проверете ја, заменете ја и исчистете ја течноста на кочниците и потврдете, измерете и заменете ги воздушните перничиња на системот за сопирање.


MAN 05 - РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДРЕДЕНА МЕХАНИКА ЗА ПАРАЛЕЛЕН СТРУГ

1.5 МОНТАЖА НА СВЕТЛАРНИК

Да се изврши монтажата на мобилниот или фиксниот светларник за изработка на почеток на долги парчиња и намален дијаметар.

1.4 МОНТАЖА НА ОСНОВАТА

Да се изврши независно составување на основата на сврзувачите, разбирајќи го позиционирањето и фиксирањето на делот до работа.

1.3 ПОДГОТОВКА НА ТЕНДЕР СВРЗУВАЧИ

Користете ги тендер сврзувачите за изработка на парчиња со продолжување на автоцентрирањето.

1.2 СИСТЕМИ НА ВАРИЈАЦИИ ЗА ЗЕМАЊЕ ПАРЧИЊА

Свртете ги обратно сврзувачите за земање парче од автоцентрирањерто или за да ја придвижите контролната топка за да извршите едноличност.

1.1 СТАНДАРД

Извршете го комплетот на автоцентрирање или точка и контролната топка, за да го направите позиционирањето и поставувањето на опремата, да ги планирате параметрите за изработка на материјалот за работа, опрема и вид на изработка што треба да ја извршите.
2.5 ЕКСЦЕНТРИЧНО ВРТЕЊЕ

Изведете ги ексцентричните цилиндрични вртења помеѓу врвовите или алтернативно, самоцентрирање со пресметка на дебелина.

2.4 ВРТЕЧКА ПЛАТФОРМА

Извршете вртења користејќи платформа со независни сврзувачи за да го поправите парчето (исто така неправилно обликувано).

2.3 ИЗВРШУВАЊЕ ВДЛАБНАТИНИ

Фронтални и радијални вдлабнатини за пломби или за последователно чкрипаво или резбарско работење.

2.2 ПРЕЦИЗНИ ИЗРАБОТКИ

Изведете надворешна и внатрешна цилиндрична обработка со степен на толеранција до IT7, вклучувајќи обработка на конусни иглички и одвојување на операции.

2.1 ОСНОВНИ ИЗРАБОТКИ

Изведување на надворешна и внатрешна цилиндрична обработка со степен на толеранција до IT9, вклучувајќи и зарамнување, тродимензионален раб, центрирање и дупчење.
3.2 СО ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА КОНТРАПУНКТОТ

Извршете операции на надворешно конусно вртење со поместување на делот за да го добиете посакуваниот склон.

3.1 СО НАКЛОН НА ГОРНАТА ПРИКОЛКА

Извршете операции на надворешни и внатрешни конусни вртења со наклон на горната приколка.
4.4 ПОСЕБНО

Изведете мулти-основни навои или модуларни навои.

4.3 ТРАПЕЗОИДНО

Изведете надворешни и внатрешни острења на трапезоиден профил преку алат.

4.2 СО АЛАТ

Изведете надворешни и внатрешни триаголни профилни навои (на пример, метрички или бетонски) со помош на алатка и почитување на толеранција од среден степен (6H / 6g).

4.1 СО МАШКО ЛИЦЕ ИЛИ СИНЏИР

Изведете внатрешни и надворешни навои со машко лице или синџир.
5.3 РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ

Изведување на редовни операции за одржување на машински алати.

5.2 ЕФИКАСНИ АЛАТКИ

Заменете ја плочата на алатките за вметнување или повторно зацврстете ја алатката со еднократно сечење.

5.1 РЕПОЗИРИОНИРАЊЕ НА МАШИНИ

Чувајте ја машината и опремата испорачани по ред и во добра работна состојба.

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.