Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

Општ преглед на земјите на потекло

COE Алатка – Етички и меѓу-културни прашања за кои треба да се биде свесен при работа со бегалци

Резултати од учењето:
Да се препознаат културните, личните и професионалните карактеристики и состојби на мигрантот.

+ Погледни ја алатката

Меѓу-културна комуникација
Трансверзални алатки

COE Упатство - Кршење на мразот и градење доверба во групата

Резултати од учењето:
Да се обезбедат некои предлози за тоа како да и се помогне на новата група на мигранти да се чувствуваат удобно и да работат заедно за да ги подобрат јазичните вештини, како и нивната доверба

+ Погледни ја алатката

Идентификација на потребите на Мигрантот

COE Упатство – Дознавање што бегалците веќе знаат на целниот јазик и што им е потребно да знаат

Резултати од учењето:
Да се идентификуваат личните невољи и потреби кои не се јасно кажани

+ Погледни ја алатката

Идентификација на потребите на Мигрантот

COE Упатство – Идентификување на најитните потреби на бегалецот

Резултати од учењето:
Да се идентификуваат личните невољи и потреби кои не се јасно кажани

+ Погледни ја алатката

Општ преглед на земјите на потекло
Поддржувачки однос
Трансверзални алатки

COE Упатство – Мапирање на патувањата на бегалците и локалната област

Резултати од учењето:
- Да се поддржи мигрантот да заземе позитивен став во однос на неговото/нејзиното движење (или миграции) и за моментите кои овозможиле напредно градење на нивниот идентитет. – Да усвојат однесувања прилагодени на потребите и специфичностите на мигрантот и да се релативизираат разликите и растојанијата меѓу културите. – Да се олесни дијалогот.

+ Погледни ја алатката

Поддржувачки однос

COE Упатство – Почеток на социјализација

Резултати од учењето:
- Да се поддржи мигрантот да заземе позитивен став во однос на неговото/нејзиното движење (или миграции) и за моментите кои овозможиле напредно градење на нивниот идентитет. – Да усвојат однесувања прилагодени на потребите и специфичностите на мигрантот и да се релативизираат разликите и растојанијата меѓу културите. – Да се олесни дијалогот.

+ Погледни ја алатката

Меѓу-културна комуникација

COE Упатство – Соодветен одговор на културните разлики и управување со меѓу-културната комуникација

Резултати од учењето:
- Да се толкуваат културните кодекси на лицата вклучени во комуникацијата (предрасуди, стереотипи, итн.) со цел да се олесни комуникацијата и да се избегне недоразбирање – Да се усвојат најсоодветните комуникациски техники и модели на однесување за управување со различни ситуации – Да се прилагоди професионалниот став според различните меѓусебни и меѓу-културни ситуации на луѓето кои се добредојдени. – Да се елиминираат стереотипи и да се примени критичко размислување.

+ Погледни ја алатката

Поддржувачки однос

COE Упатство – Спроведување на почетни состаноци со бегалци: некои насоки

Резултати од учењето:
-Да се поддржи мигрантот да заземе позитивен став во однос на неговото/нејзиното движење (или миграции) и за моментите кои овозможиле напредно градење на нивниот идентитет. – Да усвојат однесувања прилагодени на потребите и специфичностите на мигрантот и да се релативизираат разликите и растојанијата меѓу културите. – Да се олесни дијалогот

+ Погледни ја алатката

Меѓу-културна комуникација

KILT проект - Секвенца 6.1 – Добредојде, средба со Граѓанин, мигрант

Резултати од учењето:
- Да се толкуваат културните кодекси на лицата вклучени во комуникацијата (предрасуди, стереотипи, итн.) со цел да се олесни комуникацијата и да се избегне недоразбирање – Да се усвојат најсоодветните комуникациски техники и модели на однесување за управување со различни ситуации – Да се прилагоди професионалниот став според различните меѓусебни и меѓу-културни ситуации на луѓето кои се добредојдени. – Да се елиминираат стереотипи и да се примени критичко размислување.

+ Погледни ја алатката

Поддржувачки однос

KILT проект – Секвенца 5.3, Картографија на животната патека

Резултати од учењето:
- Да се поддржи мигрантот да заземе позитивен став во однос на неговото/нејзиното движење (или миграции) и за моментите кои овозможиле напредно градење на нивниот идентитет. – Да усвојат однесувања прилагодени на потребите и специфичностите на мигрантот и да се релативизираат разликите и растојанијата меѓу културите. – Да се олесни дијалогот.

+ Погледни ја алатката

Меѓу-културна комуникација

KILT - Секвенца 6.3 - Предрасуди, самодоверба и чувство на супериорност

Резултати од учењето:
- Да се толкуваат културните кодекси на лицата вклучени во комуникацијата (предрасуди, стереотипи, итн.) со цел да се олесни комуникацијата и да се избегне недоразбирање – Да се усвојат најсоодветните комуникациски техники и модели на однесување за управување со различни ситуации – Да се прилагоди професионалниот став според различните меѓусебни и меѓу-културни ситуации на луѓето кои се добредојдени. – Да се елиминираат стереотипи и да се примени критичко размислување.

+ Погледни ја алатката

Меѓу-културна комуникација

KILT - Секвенца 6.4 – Состанок со друга личност

Резултати од учењето:
- Да се толкуваат културните кодекси на лицата вклучени во комуникацијата (предрасуди, стереотипи, итн.) со цел да се олесни комуникацијата и да се избегне недоразбирање – Да се усвојат најсоодветните комуникациски техники и модели на однесување за управување со различни ситуации – Да се прилагоди професионалниот став според различните меѓусебни и меѓу-културни ситуации на луѓето кои се добредојдени. – Да се елиминираат стереотипи и да се примени критичко размислување.

+ Погледни ја алатката

Меѓу-културна комуникација

KILT - Секвенца 7.1 - Аквариум

Резултати од учењето:
- Да се толкуваат културните кодекси на лицата вклучени во комуникацијата (предрасуди, стереотипи, итн.) со цел да се олесни комуникацијата и да се избегне недоразбирање – Да се усвојат најсоодветните комуникациски техники и модели на однесување за управување со различни ситуации – Да се прилагоди професионалниот став според различните меѓусебни и меѓу-културни ситуации на луѓето кои се добредојдени. – Да се елиминираат стереотипи и да се примени критичко размислување.

+ Погледни ја алатката

Меѓу-културна комуникација

KILT- Секвенца 6.2 – Не-насилна комуникација; некои насоки за отворање кон другиот

Резултати од учењето:
- Да се толкуваат културните кодекси на лицата вклучени во комуникацијата (предрасуди, стереотипи, итн.) со цел да се олесни комуникацијата и да се избегне недоразбирање – Да се усвојат најсоодветните комуникациски техники и модели на однесување за управување со различни ситуации – Да се прилагоди професионалниот став според различните меѓусебни и меѓу-културни ситуации на луѓето кои се добредојдени. – Да се елиминираат стереотипи и да се примени критичко размислување.

+ Погледни ја алатката

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.