Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy


CDI » 10/12/2017
news


[ Back ]

Здружение Институт за Развој на Заедницата во Брисел на почетниот состанок на ЕНСЕМБЛЕ, Еразмус + Проект


Здружението Институт за Развој на Заедницата (ИРЗ), учествуваше на почетниот состанок на проектот “Неформални вештини и очекувања за зајакнување на мигрантите и локалната економија” (ENSEMBLE), ко-финансиран од Еразмус+ Програмата на Европската Комисија. Состанокот се одржа во Брисел на 6-ти и 7-ми Декември 2017.

“ENSEMBLE” цели кон мапирање на потребите за обука и развој на иновативни алатки за подобрување на вештините на мигрантите во Клучна компетенција 7 “Смисол за иницијатива и претприемништво” на три полиња: Туризам/Кетеринг, Производство, Градежништво, вклучувајќи директно 200 мигранти и 150 едукатори на ВЕТ ниво.

Седум (7) партнери од пет (5) држави ја почнаа имплементацијата на проектот со планирање на активности од Интелектуален аутпут 2 – Извештај за потребите и динамика на учење. Дополнително, партнерите разговараа за деталите од Интелектуалниот аутпут 3 за Иновативниот прототип на неформалниот механизам на учење на “ENSEMBLE”.

ИРЗ учествува во имплементацијата на проектот “ENSEMBLE” преку следните активности: евалуација на проектот и акции за валоризација, поддршка во развојот и имплементацијата на Интелектуалните аутпути, настани за мултиплицирање.


Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.