Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy


ENSEMBLE Team » 23/05/2018
news


[ Back ]

ENSEMBLE: Втор Транснационален Проектен состанок во Малага


Здружението Институт за развој на заедницата Тетово заедно заедно со 7 партнери од 5 земји (Франција, Белгија, Р. Македонија, Италија, Шпанија) учествуваше на вториот состанок од ENSEMBLE на 22-ри и 23-ти Мај 2018 година во Малага, Шпанија.
Проект ENSEMBLE - "Неформални вештини и очекувања за зајакнување на мигрантите и локалната економија" има за цел развивање и вреднување иновативен НФИУ механизам со фокус на потребите на мигрантите кој ќе им помогне на ВЕТ едукаторите да ги идентификуваат и оценат НФИУ професионалните компетенции на групите мигранти овозможувајќи им да имаат главна улога во процесот на интеграција. Проектот е ко-финансиран од Еразмус+ програмата на Европската комисија и ЕНСЕМБЛЕ Конзорциумот е составен од ВЕТ институции, НВО-и и Истражувачки Институти.
За време на состанокот Партнерите имаа можност да го финализираат Интелектуалниот резулатат 2 преку ревидирање на ИО2 извештајот “Потребите на мигрантите и едукаторите и динамиката на учење”, кој ги консолидира наодите од секундарното истражување и основните истражувања добиени преку добро структурирано истражување. Истражувањето опфати три целни групи: мигранти, ВЕТ оператори и институционални засегнати страни и беше спроведено од страна на партнери во 5 земји.
Клучните наоди од извештајот ќе бидат основа за развојот на Интелектуалниот Резултат 3, Алатка за ВЕТ оператори за стручно образование и обука кои се занимаваат со мигранти, подобро да комуницираат со нив и да ја подобрат ефективноста на решенијата за стручно образование и обука и патеките што ќе доведат до посилна интеграција

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.