Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

Scuola Centrale Formazione


Scuola Centrale Formazione е не-профитна организација која здружува 45 организации раководејќи со 100 ВЕТ центри дистрибуирани во 11 региони во Северна, Централна и Јужна Италија; SCF првенствено работи да понуди репрезентативна поддршка и ефективна координативна акција за сите соработници, со посебен интерес на методологии, евалуација, иновација и трансфер на најдобри практики.

SCF е признато од Министерството за Труд како национално здружение за обука, согласно Законот бр. 40/87.

Следејќи го законот за супсидијарност утврден во Статутот (чл.3), и, според прописите на Министерството за Труд, SCF делува во различни провинции/региони и во јавно-финансирани проекти директно и преку свои членови.

Главните активности на асоцијативните членови се однесуваат на: советување, стручна обука за млади луѓе на возраст од 14-17 сеуште во задолжително образование, за возрасни, за работници и невработени луѓе, насочени програми за лица со посебни потреби и обесправени групи (советување, поддршка, обука и мерки за активација), стажирање, работно-искуство, мерки за активација, услуги за вработување, азбука за мигранти, културно посредување.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ


Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.